Verslag bestuursvergadering 7 juni

Op donderdag 7 juni was er een bestuursvergadering van GroenLinks Etten-Leur. De bestuursvergaderingen zijn open voor de leden. Zij kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

Deze bijeenkomst was toegankelijk voor leden van GroenLinks. Er waren 12 aanwezigen. Op de agenda stond allereerst een evaluatie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen was positief over de wijze waarop er campagne is gevoerd. Extra complimenten waren er voorde campagneleider Simon Jacobs. Het resultaat mag er dan ook zijn: Nog nooit kreeg GroenLinks in Etten-Leur zoveel stemmen. Inmiddels zijn de raadsleden Simon en Dennis flink aan de slag gegaan. Ze hebben bijvoorbeeld enkele amendementen ingediend waarvan de inhoud is toegezegd en een motie op het raadsprogramma, over sociale duurzaamheidsleningen voor bewoners. Een slagvaardig begin. Simon en Dennis worden bijgestaan door de burgerraadsleden Dirk Bergmans en Jacques Quaijtaal. 

De verkiezingen voor de Provinciale Staten (maart 2019) zijn alweer in aantocht. Er zijn dan tegelijk verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Daaraan doet de zusterpartij van GroenLinks, ’Water Natuurlijk’, ook mee. Aan GroenLinks leden wordt gevraagd of ze eventueel belangstelling hebben voor een plaats op de verkiezingslijst. Als je je kandidaat wilt stellen, al is het maar als lijstduwer, geef je naam dan vóór 15 juli aan ons door. 

De komende algemene ledenvergadering is gepland op woensdag 3 oktober om 19.30 uur. Dan nemen afscheid van enkele bestuursleden, die graag plaats maken voor een nieuwe lichting. Als je belangstelling hebt voor een bestuursfunctie, neem dan contact op met ondergetekende. Een korte functieomschrijving kan desgevraagd worden toegestuurd en we zijn natuurlijk bereid om persoonlijk uit te leggen wat er van een bestuurslid wordt verwacht. Meer informatie over onze plaatselijke activiteiten vindt je op deze website of op onze facebookpagina.