Voorzittershamer

Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld

In de vergadering van 24-05-2018 is het raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld en zijn de wethouders benoemd.

De vergadering van 24 mei j.l. had een volle agenda. Zo werden er een aantal burgerleden beëdigd, werd er gesproken over het raadsprogramma en werd deze uiteindelijk vastgesteld. Na deze vaststelling konden de nieuwe wethouders worden benoemd en hun opvolgers in de raad. Daarnaast restte nog enkele besluiten over de benoeming van de plaatsvervangend raadsvoorzitter en over verschillende interne overlegvormen.

Het hoofdpunt van de avond was uiteraard het debat over het raadsprogramma. Eerder gaven wij u al onze eerste input over het raadsprogramma. Naar aanleiding van deze eerdere input waren de volgende punten al opgenomen in het raadsprogramma: 

  • Het actief betrekken van de 5 O's bij het signaleren en oplossen van gevaarlijke (verkeers)situaties
  • Extra aandacht voor laaggeletterdheid en integratie
  • Extra aandacht voor kinderarmoede en dementievriendelijkheid
  • Een plan van aanpak om vòòr 2021 Etten-Leur aardgasvrij te maken

Onze input bestond echter uit meer dan alleen deze punten. Hoewel we het prettig vinden dat de coalitie heeft laten blijken dat zij open staan voor suggesties, hebben wij tijdens deze raadsvergadering nog een aantal aanpassingen meegegeven. Voor de liefhebber is de volledig bijdrage bij dit bericht gevoegd. Sommige van onze punten vonden wij dermate belangrijk dat wij hier een amendement/motie voor hebben gemaakt. In het kort:

  • Amendement "meerjarenvisie voor Cultuur, Toerisme en Recreatie" Werd mee ingediend door D66, en is uiteindelijk toegezegd door de coaltie. Toelichting: Om in deze raadsperiode een impuls te geven aan de cultuur, toerisme en recreatie is een duidelijke visie nodig. Dit kan in de vorm van een integrale meerjarenvisie, zoals dat ook wordt gedaan op het gebied van veiligheid. Etten-Leur kan alleen een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven door samen te werken met de 5 O’s op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie. In deze visie kunnen concrete doelen en plannen worden benoemd, zowel van de gemeente als van de 5 O’s.
  • Amendement "Circulair is Klimaatneutraal". Ook dit amendement werd mee ingediend door D66 en is uiteindelijk toegezegd door de coalitie. Toelichting: De gemeente streeft naar een circulaire lokale economie. Daarbij hoort de ambitie om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. In het raadsprogramma lijkt het alsof de gemeenteraad zich slechts een inspanningsverplichting oplegt voor 2050. Dit terwijl de inwoners, en de generaties na hen, erbij gebaat zijn dat de gemeente zo spoedig mogelijk klimaatneutraal is.
  • Amendement "Gooi 't in de Afvalbak". Dit amendement werd mee ingediend door D66 en Ons Etten-Leur en is toegezegd door de coalitie. Toelichting: De aanwezigheid van voldoende afvalbakken verkleint de kans op zwerfafval. Als er voldoende afvalbakken in de buurt staan, is de kans kleiner dat het afval op straat beland. De 5 O’s weten vaak goed waar er behoefte is aan extra afvalbakken en door constant in overleg te blijven kunnen er wellicht ook afspraken worden gemaakt over onderhoud.
  • Amendement "Sociale reserves". Dit amendement werd mee ingediend door Ons Etten-Leur maar is helaas niet aangenomen. Toelichting: Het geld dat beschikbaar is gesteld voor het sociaal domein dient ook aan dat doel te worden besteed. Door bij een overschot te praten over het loslaten van het gesloten systeem wordt de suggestie gewekt dat dit geld besteed gaat worden aan andere doelen dan het sociaal domein. Daarbij een tekstuele aanpassing om van “(structureel)”, “structureel” te maken, zodat er niet bij een incidenteel tekort al wordt gesproken over het los laten van het systeem.
  • Motie "Sociale duurzaamheidsleningen voor inwoners" werd mee ingediend door D66 en werd toegezegd door de coalitie. Toelichting: Alleen samen kunnen we de klimaatdoelstellingen behalen. Sociale duurzaamheidsleningen voor inwoners dragen niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen, maar kunnen ook een besparing zijn voor inwoners. Zo zou een variant onderzocht kunnen worden waarbij de aflossing per maand lager ligt dan de energiebesparing per maand. Zo wordt er een win-win situatie gecreëerd.

Al met al hebben we dus weinig moties en amendementen in hoeven dienen, maar hebben we wel een de motie en drie van de vier amendementen concreet toegezegd gekregen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de hele tekst van de motie / de amendementen kunt u deze hieronder teruglezen. GroenLinks heeft uiteindelijk voor het raadsprogramma 2018-2022 gestemd. Wij zien het raadsprogramma namelijk als een kapstok voor de komende periode, en zien genoeg haakjes om mee aan de slag te gaan. 

Verder feliciteren wij de coalitie met dit resultaat en wensen wij hen en de wethouders veel succes toe de komende periode.