Eerste besluiten zijn genomen!

Afgelopen maandag, 16 april, heeft de nieuwe gemeenteraad haar eerste besluiten genomen. Hieronder waren het bestemmingsplannen voor het Voorplein van het Station en de Exploitatie van het terrein van het Kompas. Maar eerst kwam er nog een verrassende mededeling..

De procesbegeleider voor een nieuwe coalitie, dhr. Dingenouts, deelde namelijk mede dat de coalitieonderhandelingen tussen APB, CDA en Ons Etten-Leur zijn beëindigd. Dit zou komen door het gebrek aan vertrouwen bij het APB in Ons Etten-Leur. Aanstaande donderdag is om 19.30 uur de eerstvolgende bijeenkomst in een poging een nieuwe coalitie te vormen. Hierbij zijn alle partijen en belangstellenden van harte uitgenodigd. 

Na deze mededeling begon de 'reguliere' agenda en werden de eerste debatten van de nieuwe raad gevoerd. Als eerste stond het bestemmingsplan 'Voorplein Station' op de agenda. Onze inbreng, samen met dat van een aantal andere partijen, was erop gericht om minstens één openbaar toilet op of nabij het station te realiseren. Na het beantwoorden van een aantal vragen heeft de wethouder toegezegd dat er openbare toiletten komen. In welke vorm/hoedanigheid blijft nog even de vraag, maar dat ze er komen is daarmee een feit. De exploitatie van het terrein van het Kompas was geen spannend punt, van begin af aan konden alle partijen instemmen met het voorstel. Overigens stemden, na de toezegging voor de openbare toiletten, ook alle partijen in met het bestemmingsplan 'Voorplein Station'. 

Het laatste punt van de agenda was het besluit rondom de invulling van de gemeentelijke griffie. Naast het instellen van een werkgeverscommissie, werd de Raad gevraagd om eervol ontslag te verlenen aan mevrouw Marcinkowski-Marcelis op haar eigen verzoek. Zij gaat namelijk verder als wijkmanager voor de gemeente. Hoewel kort, was de samenwerking de afgelopen tijd zeer prettig. Wij danken haar dan ook voor haar hulp en ondersteuning, en wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe functie. 

Voor de liefhebber zijn het bestemmingsplan van het 'Voorplein Station' en de grondexploitatie van het Kompas hieronder te lezen.